Cập nhật hồ sơ và thông tin cho Tài Khoản Lớp 6/7 TK

Thông tin tài khoản của bạn bao gồm email, tên tài khoản, ngày sinh, ảnh đại diện và một số thông tin khác.

Để cập nhật thông tin tài khoản của bạn, ngay tại trang chủ của Lớp 6/7 Tài Khoản, bấm vào mục Cập nhật hồ sơ. Hoặc bạn có thể truy cập tại đây.

#

×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.