Cập nhật thông tin đăng nhập, đổi mật khẩu, email cho Tài Khoản Lớp 6/7 TK

Thông tin đăng nhập bao gồm email, tên tài khoản và mật khẩu của bạn. Các thông tin này rất quan trọng và được dùng để truy cập vào tài khoản.

Để vào trang cập nhật thông tin đăng nhập, tại trang chủ, bấm vào mục Cập nhật hồ sơ, rồi chọn tab Thông tin đăng nhập. Hoặc bạn có thể truy cập tại đây.

#

×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.