Gửi lại email xác nhận cho Tài Khoản Lớp 6/7 TK

Trong trường hợp bạn không nhận được email xác nhận từ Lớp 6/7 Tài Khoản, bạn có thể yêu cầu chúng tôi gửi lại email bằng cách bấm vào đây hoặc tại trang đăng nhập, bấm nút Hiện thêm, chọn mục “Tôi không nhận được email”.

Ngay sau đó, bạn sẽ được đưa đến trang “Gửi lại email xác nhận”. Đến đây, bạn hãy nhập email mà bạn dùng để đăng ký tài khoản, sau đó bấm nút “Gửi lại email”, và nếu như bạn nhận được thông báo thành công, có nghĩa là email đã được gửi.

#

×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.